Predprítomný a predminulý čas

Vieš kedy a ako sa používajú tieto časy? Sú si podobné vo forme aj v použití. Oba používajú pomovné sloveso HAVE a 3. formu hlavného slovesa a oba hovoria o udalostiach, ktoré začali pred inou udalosťou. Poď sa na tieto časy pozrieť bližšie.

Predprítomný časPresent Perfect

Forma:

Kladné oznamovacie vety:

Predprítomný čas sa tvorí pomocou slovesa HAVE, ktoré sa mení na HAS v 3. osobe jednotného čísla a minulého príčastia plnovýznamového slovesa (3. forma/ stĺpec).

I have lived here for 2 years.
She has written that email.

V hovorenej reči a neformálne písanej reči môžeme používať skrátené formy pomocného slovesa ´VE, ´S.

I´ve lived here for 2 years.
She´s written that email.

Otázky:

Otázky tvoríme vymenením slovosledu medzi podmetom a pomocným slovesom.

Have you seen him?
Has she talked to her?

Negatívne vety:

Negatív tvoríme pomocou pomocného slovesa HAVE/ HAS a negatívu NOT. Môžeme použiť aj skrátenú formu HASN´T a HAVEN´T.

She hasn´t written the letter yet.
We haven´t been to Italy.

Použitie:

 1. Životné skúsenosti – pri nich nepoužívame žiaden konkrétny čas
  I have been to Paris. (niekedy v mojom živote)
  I haven´t seen the film.
 2. Činnosť, ktorá začala v minulosti a pokračuje do prítomnosti, možno aj do budúcnosti. Tu väčšinou spomenieme aj časové obdobie.
  I have lived here for two years.
  He has waited since 1pm.
 3. Situácia sa stala v minulosti, už je ukončená, no výsledok danej činnosti vidíme v prítomnosti. Čas, kedy sa daná činnosť stala, nespomíname.
  I have broken my leg. (stalo sa to už pred týždňom, no ja mám stále sadru na nohe)
  She has cut her finger. (stalo sa to pred 2 minútami, no stále jej tečie krv)
www.martinus.sk

Časové výrazy:

 • Ever, never – používame, keď hovoríme o skúsenostiach
  Have you ever eaten Chinese food?
  No, I´ve never eaten it.
 • Yet, so far, already
  • YET (už, ešte) sa používa v otázkach alebo negatívnych vetách. Dávame ho na koniec vety
   Have you seen the film yet?
  • SO FAR (doposiaľ) má podobný význam ako yet, no používa sa v otázkach a kladných vetách
   I have read 60 pages so far.
  • ALREADY (už) používame v kladných vetách
   I have already done my homework.
 • JUST (ešte len) používame keď hovoríme o udalosti, ktorá sa stala len pred chvíľkou
  I´ve just phoned him.
 • FOR, SINCE používame, keď hovoríme o konkrétnom časovom období. FOR sa používa pri dĺžke časového obdobia, SINCE na uvedenie začiatku tohto obdobia
  Tom has worked here for over three months.
  Tom has worked here since August 3rd.

Predminulý čas – Past Perfect

Forma:

Kladné oznamovacie vety:

S predminulým časom používame pomocné sloveso HAD a minulé príčastie plnovýznamového slovesa (3. forma/ stĺpec). Pravidelné slovesá na seba berú príponu –ED a nepravidelné slovesá sa menia.

I had slept.
She had worked.

V každodennej komunikácii je možné pomocné sloveso had skrátiť s podmetom vo vete.

I´d slept.
She´d worked.

Otázky:

Otázky sa tvoria výmenou slovosledu podmetu a pomocného slovesa vo vete.

Had she left?
Had he told you?

Negatívne vety:

Negatívne vety sa tvoria pomocou HAD + NOT. Tieto dve slová je možné skrátiť a teda nám vznikne HADN´T.

She hadn´t left.
We hadn´t spoken.

Použitie:

Predminulý čas používame, keď hovoríme o viacerých minulých udalostiach naraz a poslucháčovi chceme dať jasne najavo, ktorá sa stala ako prvá. 
When we arrived at Sue´s house, she had left. (Sue odišla o 7:00 a my sme prišli o 8:00)

Predminulý čas nie je potrebné použiť ak použijeme slová ako before a after na objasnenie časoého sledu udalostí.
Sue left before we arrived. alebo Sue had left the house before we arrived.

Treba si dať pozor – predminulý čas sa nepoužíva len preto, že hovoríme o udalosti, ktorá sa stala veľmi dávno. V takom prípade nám postačí minulý jednoduchý čas.
The Chinese built the Great Wall over two thousand years ago.

Predminulý čas sa často používa so slovami spojenými s myslením – think, be sure, realize, remember, suspect, understand atď.
I thought I´d seen him before.
He was sure he´d locked the door.

Uč sa angličtinu spolu s nami!

Vyber si kurz, ktorý vyhovuje Tvojim potrebám a dovoľ nám pomôcť Ti na Tvojej ceste k vysnívanej angličtine!

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobné informácie budú použité len pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov