Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
pre predaj služieb alebo produktov prostredníctvom internetového portálu www.chcemsaucit.sk
(ďalej len ako „Obchodné podmienky” v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Podmienkou nákupu v internetovom obchode www.chcemsaucit.sk je akceptácia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku internetového obchodu kupujúcim v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámil a že s nimi súhlasí.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.chcemsaucit.sk vedeným pod hlavičkou Haja Education, s.r.o., IČO: 50 787 268 so sídlom Fučíkova 4567/12, 080 01 Prešov (ďalej len „predávajúci”), bankové spojenie IBAN: SK15 1100 0000 0029 4903 7108 vedený v Tatra banka, a.s.

1.2. Predávajúci vyhlasuje, že všetky informácie uvedené na tomto serveri sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

1.3. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou ponuky predaja služieb predávajúcim a platia pre objednávanie služieb prostredníctvom internetového obchodu. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a v aktuálnom znení sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Komunikácia s kupujúcim prebieha elektronicky e-mailom, poštou alebo telefonicky.

1.5. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa budú spravovať právom právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Definície pojmov

2.1 „Obchodné podmienky” – sú tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre internetový obchod (e-shop) www.chcemsaucit.sk

2.2 „Internetový obchod” – je server na adrese www.chcemsaucit.sk, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje predaj služieb predávajúceho.

2.3 „Služba” – sa rozumie kurz angličtiny, metodické plány, články, cvičenia, či videá umiestnené v členskej sekcii stránky www.chcemsaucit.sk. Do služieb sa zaradzujú aj individuálna výučba, skupinová výučba, preklad, korekcia textu, kurzy pre firmy a jazykový koučing. Služby môžu obsahovať webové alebo mobilné aplikácie, ktoré môžu byť predmetom ďalších podmienok stanovených poskytovateľmi takýchto webových alebo mobilných aplikácií.

2.4 „Produkt“ – je fyzický produkt, ktorý si môže kupujúci zakúpiť v internetovom obchode www.chcemsaucit.sk.

2.5 „Predávajúci” – Haja Education, s.r.o., IČO: 50 787 268 so sídlom Fučíkova 4567/12, 080 01 Prešov. Nie sme platcom DPH

2.6 „Kupujúci” – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodávka služby. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.7 „Podnikateľ” – kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo výkonu povolania.

2.8 „Spotrebiteľ” – kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.9 „Kúpna zmluva” – zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie služby za kúpnu cenu. Na základe kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet predaja a kupujúci sa zaväzuje predmet predaja prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu. Ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace, týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObčZ”), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením§ 588 a nasl. a § 52 a nasl. Ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a podnikateľom, riadia sa táto zmluva i právne vzťahy s ňou súvisiace týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ”), platný v Slovenskej republike, najmä ustanovením § 409 a nasl.. Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

2.10 „Predmet predaja” – služba alebo produkt vybraná kupujúcim z ponuky internetového obchodu, ktorú kupujúci kupuje na základe kúpnej zmluvy.

2.11 „Kúpna cena” – peňažná suma, ktorá je odplatou za predaj služby a ktorá je uvedená v ponuke internetového obchodu pri službe, v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2.12 „Dodanie služby” – služba je poskytovaná prostredníctvom online prístupu do klientskej sekcie na webovom sídle predávajúceho zabezpečeného prihlasovacím menom a heslom.

2.13 „Dodanie produktu“ – produkt, ktorý je fyzicky poslaný na adresu kupujúceho pomocu vybraných dodacích možností. 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená elektronicky prostredníctvom webového sídla predávajúceho momentom uhradenia kúpnej ceny za vybranú službu alebo produkt. Súčasťou procesu uzatvorenia Kúpnej zmluvy je aj vygenerovanie prihlasovacieho mena a hesla pre kupujúceho na prístup do klientskej zóny.

3.2. Kúpna zmluva je uzatvorená riadnym uskutočnením záväznej objednávky vo forme interaktívneho vyplnenia záväznej objednávky obsahujúcej najmä identifikačné údaje kupujúceho, druh služby alebo produktu, kúpnu cenu služby alebo produktu, spôsob platby a súhlas s obchodnými podmienkami a odoslaním vyplnenej objednávky prostredníctvom webových stránok www.chcemsaucit.sk a odoslanou informáciou o prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou uskutočnenej objednávky je aj jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za službu.

4. Práva k duševnému vlastníctvu

4.1. Za podmienky, že kupujúci splní všetky svoje povinnosti podľa kúpnej zmluvy a týchto Podmienok je súčasťou poskytnutia služby aj poskytnutie nevýhradnej, bezodplatnej, obmedzenej licencie (bez práva poskytovať sublicencie) kupujúcemu k akýmkoľvek právam duševného vlastníctva zo strany predávajúceho a to počas platnosti kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený službu využívať výlučne pre svoje vlastné účely a nesprístupňovať ju iným osobám alebo akokoľvek inak zverejňovať.

4.2. V prípade ak kupujúci poruší práva duševného vlastníctva predávajúceho použitím služby v rozpore s bodom 4.1. zodpovedá na škodu tým spôsobenú predávajúcemu.

5. Kúpna cena, platobné podmienky a zľavy

5.1. Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

A, úhrada kúpnej ceny vopred prostredníctvom platobnej brány

B, úhrada kúpnej ceny vopred – prevodom na bankový účet

5.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, a to buď platbou vopred (platobnou kartou) alebo prevodom na účet vopred IBAN: SK15 1100 0000 0029 4903 7108. Kupujúci si volí spôsob platenia kúpnej ceny pri uzatváraní kúpnej zmluvy. 

5.3. Kúpna cena, sa považuje za zaplatenú v okamihu, kedy je príslušná finančná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho. Ak kúpna cena nie je zaplatená do 7 dní odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva (zadaná objednávka), táto bez ďalšieho zaniká uplynutím posledného dňa tejto lehoty. Služba bude dodaná až po tom, čo je kúpna cena, kupujúcim v plnej výške zaplatená.

5.4. Automatické opakované platby

             5.4.1. Kupujúci si môže kúpiť produkt alebo službu vo forme odberu. To znamená, že sa kupujúcemu budú opakovane automaticky strhávať platby z platobnej karty po uplynutí časovej doby, na ktorú si danú službu alebo produkt predplatil. Ak si kupujúci kúpil službu alebo produkt bankovým prevodom, automaticky sa mu budú zasielať faktúry, dokiaľ si sám predplatné nezruší.

             5.4.2. Platbu, ktorá bola už automaticky zaplatená, kupujúci nemôže stornovať. Kupujúci má právo požiadať o zrušenie budúcich opakovaných automatických platieb za kúpenú službu alebo produkt.

             5.4.3. Ak si kupujúci želá zrušiť opakované automatické platby za kúpenú službu alebo produkt, môže tak urobiť napísaním emailu na zrusit@chcemsaucit.sk, kde napíše svoje meno (prípadne prihlasovacie meno) a službu, ktorú používa.

6. Používanie služieb

6.1. Kupujúci bude služby používať, resp. využívať, len na účely, ktoré sú určené, v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

6.2. Kupujúci nebude sprístupňovať služby tretím osobám ani neumožní jej využívanie tretími osobami. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený prerušiť poskytovanie služby. 

6.3. Kurzy angličtiny s lektorom (90 minút, 45 minút, 30 minút)

            6.3.1 Spotrebiteľ si predplatí vopred dohodnutý počet vyučovacích hodín, ktorý následne čerpá. Daný počet vyučovacích hodín je nutné využiť do 2 mesiacov od zakúpenia, inak dané predplatené hodiny prepadnú v prospech prevádzkovateľa.

            6.3.2 Spotrebiteľ má možnosť si rezervovať hodiny vo fixných alebo flexibilných časoch cez rezervačný systém minimálne 24 hodín vopred.

            6.3.3 Zrušenie vopred dohodnutých vyučovacích hodín je možné 24 hodín vopred bez pokuty. Ak je výučba naplánovaná na pondelok, zrušenie bez pokuty je možné do piatka 12:00 predchádzajúceho týždňa. Túto hodinu je nutné si nahradiť v iný vyhovujúci termín. Ak spotrebiteľ zruší vopred dohodnutú hodinu menej ako 24 hodín vopred, alebo ju zruší neskôr ako v piatok do 12:00, táto hodina sa berie za neabsolvovanú a teda je vyplatená v prospech prevádzkovateľa v plnej výške.

            6.3.4 Podnikateľ dostane cenovú ponuku na základe jeho dopytu. Fakturácia sa vykonáva každý mesiac po poskytnutí služby prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný zaplatiť za službu do 14 dní od dodania faktúry, ak nie je dohodnuté inak.

            6.3.5 Podnikateľ má možnosť si rezervovať hodiny vo fixných alebo flexibilných časoch cez rezervačný systém minimálne 24 hodín vopred.

            6.3.6 Zrušenie vopred dohodnutých vyučovacích hodín je možné 24 hodín vopred bez pokuty. Ak je výučba naplánovaná na pondelok, zrušenie bez pokuty je možné do piatka 12:00 predchádzajúceho týždňa. Túto hodinu je nutné si nahradiť v iný vyhovujúci termín. Ak podnikateľ zruší vopred dohodnutú hodinu menej ako 24 hodín vopred, alebo ju zruší neskôr ako v piatok do 12:00, táto hodina sa berie za neabsolvovanú a teda je vyplatená v prospech prevádzkovateľa v plnej výške.

6.4. Vedené samoštúdium (mentoring, anglický klub, príprava na maturitu)

           6.4.1. Spotrebiteľ si predplatí dohodnutý počet týždňov spolupráce, ktorý následne čerpá. Čerpanie služby nastáva začiatkom nasledujúceho týždňa od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
           6.4.2 Prevádzkovateľ zdieľa úlohy so spotrebiteľom pomocou cloudového úložiska. Spotrebiteľ nesmie tieto súbory zdieľať s tretími osobami.

6.5. Skupinová výučba

           6.5.1 Spotrebiteľ si vie rezervovať svoje miesto vo vybranom kurze tým, že zaplatí zálohu. Záloha je spotrebiteľovi vrátená len v prípade, že sa kurz v požadovanom čase neotvára, inak je záloha nevratná.
           6.5.2 Pred začatím kurzu dostane spotrebiteľ email s faktúrou. Faktúra je buď na celú čiastku kurzu alebo na splátku podľa splátkového kalendára. 
           6.5.3 Ak spotrebiteľ uhrádza kurz pomocou splátok, je si vedomý, že tento kurz musí absolvovať celý a tým pádom zaplatiť aj nasledujúce splátky podľa dohody.  
           6.5.4 Spotrebiteľ smie nastúpiť na skupinový kurz len vtedy, ak bola vyplatená plná čiastka z faktúry za kurz pred jeho začiatkom.

6.6. Elektornické produkty - ebooky, PDF materiály, šablóny

           6.6.1 V prípade kúpy elektornického produktu nie je možné vrátenie peňazí. Akonáhle spotrebiteľ elektornický produkt obdržal, peniaze sú nevratné. 
           6.6.2 Elektornické produkty sú spotrebiteľovi posielané pomocou emailu po zaplatení ceny produktu. Ak by spotrebiteľ tento email nenašiel alebo nedostal, prosím napíšte nám na info@chcemsaucit.sk a my vám produkt pošleme. 

6.7. Videokurzy a videolekcie 

           6.7.1 Spotrebiteľ dostáva prístup ku videokurzu alebo videolekcii hneď po uhradení faktúry buď pomocou platobnej brány alebo bankového prevodu. Prístup je vytvorený na emailovú adresu, ktorú spotrebiteľ zadal v platobnom formulári. Ak vo formulári nastal preklep, stačí nám napísať na info@chcemsaucit.sk a túto chybu odstránime.
           6.7.2 Spotrebiteľ má prístup ku videokurzu alebo videolekcii na obmedzený čas podľa podrobností uvedených pri danom produkte na predajnej stránke. Tento čas je možné predĺžiť opätovným zakúpením toho istého produktu. 
           6.7.3 V prípade kúpy videokurzu alebo videolekcie je možné vrátenie peňazí do 24 hodín od kúpy, ak produkt nespĺňa očakávania kupujúceho. Akonáhle spotrebiteľ elektornický produkt obdržal a bol mu sprístupnený dlhšie ako 24 hodín, peniaze sú nevratné. 

7. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie, reklamačné podmienky – reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady poskytovanej služby pri jej prevzatí kupujúcim, prípadne v záručnej dobe, podľa príslušných zákonných ustanovení, najneskôr však do momentu spotrebovania služby.

7.2. Zistené zjavné chyby je kupujúci povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý nápravu odstránením reklamovanej chyby služby alebo vrátením alebo znížením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie zjavných chýb nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.

7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že poskytovaná služba lebo produkt je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že poskytovaná služba alebo produkt má akosť a úžitkové vlastnosti požadované kúpnou zmluvou, opisované predávajúcim alebo očakávané na základe uskutočňovanej reklamy, príp. že má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú pre službu alebo produkt takého druhu obvyklé. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ak (i) kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy o chybe vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, iba že sa chýb týkajú vlastnosti služby alebo produktu, ktoré mali mať podľa zmluvy; (ii) kupujúci spôsobil chybu poskytnutej služby alebo produktu sám; (iii) kupujúci pri prevzatí služby alebo produktu o chybe vedel, resp. bol na chybu výslovne upozornený a ak bola pre chybnú službu poskytnutá zľava z ceny služby.   

7.4. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby boli služba alebo produkt riadne používané ako bezchybné, má kupujúci právo požadovať výmenu služby alebo produktu za nový, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť alebo ak jej odstránenie, s prihliadnutím na všetky rozhodné okolností, nie je účelné. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni poskytnutú službu alebo produkt riadne užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

7.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spoločné ustanovenia

7.6. Reklamáciu možno uplatniť poštou na adrese sídla predávajúceho alebo emailom na adrese info@chcemsaucit.sk. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objavila a súčasne predávajúcemu popísať predmetnú vadu. 

7.7. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, príp. telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, predmet predaja, dátum a miesto poskytnutia služby a označí reklamovanú vadu služby. 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to kedykoľvek pred začiatkom čerpania služby alebo využívania produktu, a to i bez uvedenia dôvodu. 

8.2. Pokiaľ kupujúci už pristúpi k využívaniu služby alebo produktu, vyslovene tým žiada a súhlasí, aby Predávajúci začal s poskytovaním svojich služieb pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemá Kupujúci právo na odstúpenie už od kúpnej zmluvy a nemá teda nárok na vrátenie ceny za danú službu.

9. Ochrana a spracúvanie osobných údajov je popísané samostatne v sekcii “ochrana osobných údajov”

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak z kúpnej zmluvy, prípadne zo zákona, vyplýva jednej zmluvnej strane povinnosť oznámiť určitú skutočnosť druhej zmluvnej strane alebo ju o určitej skutočnosti informovať a ak zmluva alebo zákon pre tento úkon neurčuje písomnú formu, potom možno toto oznámenie alebo túto informáciu urobiť aj telefonicky, faxom alebo elektronicky dátovou správou, ktorá nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou známkou. Takéto oznámenie alebo takáto informácia sa považujú za doručené v okamihu, kedy dôjdu do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť sa s oznámením alebo informáciou oboznámiť. Poštová zásielka, doručovaná kupujúcemu na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke, ak nebola doručená adresátovi, sa považuje za doručenú v desiaty deň odo dňa, kedy bola uložená na pošte, alebo v deň, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté.

10.2. Predávajúci zabezpečuje archiváciu znenia kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok, a to v elektronickej forme, v trvaní štyroch rokov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

10.3. Tieto obchodné podmienky obsahujú aj informácie predávajúceho podľa zák. č. 102/2014 Z.z. určené kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu.

10.4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2021 a platia do odvolania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, vrátane nákladov na odoslanie, bez predchádzajúceho upozornenia. Zmenené znenie obchodných podmienok bude zverejnené na adrese https://chcemsaucit.sk/obchodne-podmienky/.

www.chcemsaucit.sk

Tento dokument je platný od 1.9.2021