PRÍTOMNÝ JEDNODUCHÝ ČAS

PRESENT SIMPLE TENSE

POUŽITIE:

1. OPAKOVANÉ ČINNOSTI A ZVYKY
" I play volleyball every Monday. "
" Harry often arrives late."

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A FAKTY
" I live in Slovakia."
" She speaks English."

3. ZÁKONY PRÍRODY
" The sun rises in the east."
" The earth goes round the sun." 

4. ČASOVÉ HARMONOGRAMY
" The train leaves at 3:30pm."
" The game starts at 6 o´clock."

TVORBA VIET

Keď tvoríme vety v prítomnom jednoduchom čase, musíme pamätať na to, že v 3. osobe jednotného čísla ( HE, SHE, IT) pridávame ku slovesu príponu +S. 

V pozitívnej oznamovacej vete, túto príponu pridáme k hlavnému slovesu, no už keď tvoríme otázku a negatívnu vetu, táto prípona je pridaná k pomocnému slovesu DO, ktoré sa zmení na DOES. V tomto prípade už +S nepridávame k hlavnému slovesu, to ostane nezmenené. 

POZITÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + sloveso v základnom tvare + ...

" I go to school every day."
"He goes to school every day."

OTÁZKA:

pomocné sloveso DO/DOES + osoba + sloveso v základnom tvare + ..

" Do you go to school every day?"
" Does she go to school every day?"

NEGATÍVNA VETA - OZNAMOVACIA:

osoba + pomocné sloveso DO/DOES + zápor NOT + sloveso

v základnom tvare

" I don´t go to school every day."
" He doesn´t go to school every day."

Keď v 3. osobe jednotného čísla pridávame príponu +S, niekedy potrebujeme pridať +ES. Vždy musíme brať ohľad na to, akým písmenom končí naše sloveso. Ak sloveso končí na písmená o, s, ch, sh, x, pridávame príponu +ES. Ak končí na iné, pridáme len +S. 

go ---------- goes
miss -------- misses
watch ------- watches
wash -------- washes
relax -------- relaxes


Veľakrát nám pri použití tohto času môžu napomôcť aj príslovky frekvencie ako always, often, usually, sometimes, never. Tieto príslovky vždy vkladáme do vety pred hlavné sloveso. 

always             100%       
Susan always wears dress.
usually             80%       
I usually go to bed at 10:00 pm.
often                60%       
Sam often goes to the cinema. 
sometimes     40%       
Lucy sometimes walks to school. 
never                  0%       
It never rains in summer.


Taktiež existujú iné časové údaje, ktoré vždy spájame s týmto časom, ako napríklad every day/week/month/year, on Mondays/Tuesdays... Tieto údaje dávame na koniec vety. 

Vyskúšaj si to na vlatnej koži

Prelož vety zo slovenčiny do angličtiny.

1. Dávid má rád čokoládu.
2. Pozeráš televíziu každý večer.
3. V tomto meste nikdy nesneží.
4. Každé ráno vstávame o 7:00.
5. Počúvaš hudbu?
6. Čo vidíš na obrázku?
7. Kde bývaš?
8. Nechcem ísť do práce.
9. Nepozeráva dokumentárne filmy.
10. Rastliny nerastú v zime.

Kľúč:

1. David likes chocolate.
2. You watch TV every evening.
3. It never rains in this city.
4. We get up at 7:00 every morning.
5. Do you listen to music?
6. What do you see in the picture?
7. Where do you live?
8. I don´t want to go to work.
9. He doesn´t watch documentaries.
10. Plants don´t grow in winter.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Chceš sa učiť po anglicky?

Pozri si ponuku kurzov :)

Napíš nám

Ak máš otázky alebo sa chceš prihlásiť na kurz, napíš nám to do správy a my Ti radi odpovieme.

Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

Start a free website with Mobirise